top of page

Konkurs za upis na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini


Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-21525-1/21 od 8.6.2021. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini broj: 02-04-22595-15/21 od 27.5.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI


Univerzitet u Sarajevu raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u studijskoj 2021./2022. godini, koji se organiziraju na

fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.


4,695 views

Comentários


bottom of page