top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - IVAN PAKŠIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Ivan Pakšić, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

PREVENCIJA KRIMINALITETA U LOKALNOJ ZAJEDNICI - EVALUACIJA HRVATSKOG MODELA”.


U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 24.02.2022. godine u 11:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, putem video linka - ONLINE.45 views
bottom of page