top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE (Ivan Pakšić, MA) - 03.09.2021. g u 14:00

KANDIDAT: Ivan Pakšić, MA


NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”PREVENCIJA KRIMINALITETA U LOKALNOJ ZAJEDNICI - EVALUACIJA HRVATSKOG MODELA ”


KOMISIJA:

1. Dr. Irma Kovčo Vukadin, doktor defektoloških nauka, redovni profesor Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, naučno polje „Edukacijsko-rehabilitacijske nauke“, predsjednik;

2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučno-nastavnoj oblasti „Kriminologija”, član/mentor;

3. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučno-nastavnoj oblasti „Kriminologija”, član.


35 views

Comments


bottom of page