top of page

Sastanak sa Komorom agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine FBiH

Radno-konsultativni sastanak Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine Federacije Bosne i Hercegovine, održan 20.4.2023. godine. Raspravljalo se o objavljenom Prednacrtu zakona o zaštiti kritične infrastrukture. Učešće u raspravi uzeli su članovi akademskog osoblja Fakulteta, prof. dr. Jasmin Ahić, prof. dr. Armin Kržalić i viši asistent Kenan Hodžić, MA, kao i predstavnici Komore, generalni sekretar Muris Prnjavorac, MA, te predsjednik Nadzornog odbora Adnan Mirvić, dipl.iur.31 views
bottom of page