top of page

UVID JAVNOSTI U DOKTORSKU DISERTACIJU, IVAN PAKŠIĆ, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Ivana Pakšića, MA na temu: ”PREVENCIJA KRIMINALITETA U LOKALNOJ ZAJEDNICI - EVALUACIJA HRVATSKOG MODELA” stavlja na uvid javnosti


KANDIDAT: Ivan Pakšić, MA

ZAPOSLEN: Europska mreža za prevenciju kriminaliteta (EUCPN)

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”PREVENCIJA KRIMINALITETA U LOKALNOJ ZAJEDNICI - EVALUACIJA HRVATSKOG MODELA ”

KOMISIJA:

1. Dr. Irma Kovčo Vukadin, doktor defektoloških nauka, redovni profesor Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, naučno polje „Edukacijsko-rehabilitacijske nauke“, predsjednik;

2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučno-nastavnoj oblasti „Kriminologija”, član/mentor;

3. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučno-nastavnoj oblasti „Kriminologija”, član.


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije se može pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.U Sarajevu, 18.11.2021.

160 views

Comments


bottom of page