top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ I KORIGOVANU RADNU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - mr. sc. Lejla Trnčić

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Lejle Trnčić na temu: ”ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA U RJEŠAVANJU KONFLIKATA U KRIZNIM SITUACIJAMA” stavlja na uvid javnostiKANDIDATKINJA: mr. sc. Lejla Trnčić

ZAPOSLENA: AMUS

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA U RJEŠAVANJU KONFLIKATA U KRIZNIM SITUACIJAMA”

KOMISIJA:

1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna.


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.U Sarajevu, 12.01.2023.50 views

Comentários


bottom of page