top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ I KORIGOVANU RADNU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - Amra Čengić, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Amre Čengić, MA na temu: ”RADIKALIZAM I EKSTREMIZAM U MEDIJIMA U BIH – SIGURNOSNO-NAUČNA VS. POLITIČKA PRIZMA” stavlja na uvid javnostiKANDIDATKINJA: Amra Čengić, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”RADIKALIZAM I EKSTREMIZAM U MEDIJIMA U BIH – SIGURNOSNO-NAUČNA VS. POLITIČKA PRIZMA”

KOMISIJA:

1. Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Jasmin Ahić doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije ”, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna.


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 9.3.2023.
42 views

Comentários


bottom of page