top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU RADNU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA KENANA HODŽIĆA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Kenana Hodžića, MA stavlja na uvid javnosti.

 

KANDIDAT: Kenan Hodžić, MA

ZAPOSLEN: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”PERSPEKTIVE ENERGETSKE SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U AKTUELNIM GEOPOLITIČKIM USLOVIMA”

KOMISIJA:

1.    Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor, predsjednik;

2.    Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor, član/mentor;

3.    Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

U Sarajevu, 1.2.2024.9 views

Comments


bottom of page