top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU RADNU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE -Zerina Sefo, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Zerine Sefo, MA stavlja na uvid javnosti.


KANDIDATKINJA: Zerina Sefo, MA

ZAPOSLENA: /

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”REGULATIVA I TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE FARMACEUTSKIH PROIZVODA OD FALSIFIKOVANJA U FUNKCIJI ZDRAVSTVENE SIGURNOSTI”

KOMISIJA:

1. Dr. Sakib Softić, doktor pravnih nauka, redovni profesor, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor, član/mentor;

3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 15.6.2023.58 views

Commentaires


bottom of page