top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DIERTACIJE - Azra Jamaković, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije stavlja na uvid javnosti:


KANDIDATKINJA: Azra Jamaković, MA

ZAPOSLENA: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”POLOŽAJ I ZNAČAJ SARADNIKA PRAVOSUĐA U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA”

KOMISIJA:

1. Prof. dr. Irma Deljkić, predsjednik;

2. Prof. dr. Eldan Mujanović, član/mentor;

3. Prof. dr. Haris Halilović, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Komisija predlaže da se disertacija vrati na izmjenu i dopunu.


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo - Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 23.10.2023.23 views

Comments


bottom of page