top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - Blerim Baloku

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Blerima Balokua, MA na temu: ”Strategija nacionalne sigurnosti Kosova bazirana na ekološkim i ekonomskim izazovima” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDAT: Blerim Baloku, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”Strategija nacionalne sigurnosti Kosova bazirana na ekološkim i ekonomskim izazovima”

KOMISIJA:

1.    Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2.    Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije ”, član/mentor;

3.    Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član;

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna.

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 U Sarajevu, 15.5.2024.4 views

ความคิดเห็น


bottom of page