top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE (Edin Garaplija)

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Edina Garaplije, MA na temu: ”DIGITALNI MODEL INTEGRISANOG UPRAVLJANJA RIZICIMA U SISTEMIMA ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE BOSNE I HERCEGOVINE” stavlja na uvid javnostiKANDIDAT: Edin Garaplija, MA

ZAPOSLEN: INZA GROUP

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”DIGITALNI MODEL INTEGRISANOG UPRAVLJANJA RIZICIMA U SISTEMIMA ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE BOSNE I HERCEGOVINE”

KOMISIJA:

1. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član.


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.
U Sarajevu, 06.01.2022.


127 views

Comentários


bottom of page