top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - Mirsad Buzar, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije stavlja na uvid javnosti:


KANDIDAT: Mirsad Buzar, MA

ZAPOSLEN: Služba za poslove sa strancima

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”MIGRANTSKA I IZBJEGLIČKA KRIZA KAO SIGURNOSNI IZAZOV NA ZAPADNOM BALKANU ”

KOMISIJA:

1. Prof. dr. Jasmin Ahić, predsjednik;

2. Prof. dr. Želimir Kešetović, član/mentor;

3. Prof. dr. Nedžad Korajlić, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo - Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 11.11.2022.154 views

Comments


bottom of page