top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - Mirza Buljubašić, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Mirze Buljubašića, MA stavlja na uvid javnosti.


KANDIDAT: Mirza Buljubašić, MA

ZAPOSLEN: Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”MEĐUGENERACIJSKA TRANSMISIJA RATNOG NASLJEĐA U PORODICAMA I ZAJEDNICAMA”

KOMISIJA:

1. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, redovni profesor, predsjednik;

2. Dr. Darko Datzer, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor, član/mentor;

3. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 04.11.2022.36 views

Kommentarer


bottom of page