top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - mr. sc. Sana Softić

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Sane Softić stavlja na uvid javnosti.


KANDIDATKINJA: mr. sc. Sana Softić

ZAPOSLENA: Advokat Softić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”UPOREDNA ANALIZA BORBE PROTIV EKOLOŠKOG KRIMINALITETA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE”

KOMISIJA:

1. Dr. Fuad Purišević, doktor pravnih nauka, vanredni profesor, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor, član/mentor;

3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 14.12.2022.76 views

Comments


bottom of page