top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - Senadin Šabanija, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije stavlja na uvid javnosti:


KANDIDAT: Senadin Šabanija, MA

ZAPOSLEN: UN/IOM za zemlje Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”SIGURNOSNI IZAZOVI ILEGALNIH MIGRACIJA NA JUGOISTOKU EVROPE U USLOVIMA GLOBALNE MIGRANTSKE KRIZE”

KOMISIJA:

1. Prof. dr. Lada Sadiković, predsjednik;

2. Prof. dr. Jasmin Ahić, član/mentor;

3. Prof. dr. Goran Kovačević, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo - Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 12.10.2022.


24 views

留言


bottom of page