top of page

Uvid javnosti u izvještaj komisije i radnu verziju doktorske disertacije (Amina Smailhodžić)

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Amine Smailhodžić, MA na temu: ”PARLAMENTARNI VOJNI POVJERENIK I NJEGOV DOPRINOS JAČANJU VLADAVINE PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI” stavlja na uvid javnostiKANDIDATKINJA: Amina Smailhodžić, MA

ZAPOSLEN: Nezaposlena

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”PARLAMENTARNI VOJNI POVJERENIK I NJEGOV DOPRINOS JAČANJU VLADAVINE PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI”

KOMISIJA:

1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnim oblastima „Kriminalistika”, i „Sigurnosne studije“, predsjednik;

2. Dr. Lada Sadiković, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Ustavno pravo”, mentor;

3. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 17.05.2021.


49 views

Comentarios


bottom of page