top of page

Uvid javnosti u izvještaj komisije i radnu verziju doktorske disertacije (Darko Dundović)

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr.sc. Darka Dundovića na temu: ”JAVNA I KORPORATIVNA SIGURNOST ZAPOSLENIKA REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U KONTEKSTU EVROPSKE SIGURNOSNE STEČEVINE” stavlja na uvid javnostiKANDIDAT: mr. sc. Darko Dundović

ZAPOSLEN: BAT Adria (British American Tobacco Adria)

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”JAVNA I KORPORATIVNA SIGURNOST ZAPOSLENIKA REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U KONTEKSTU EVROPSKE SIGURNOSNE STEČEVINE”

KOMISIJA:

1. Dr. Lada Sadiković, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Ustavno pravo”, predsjednik;

2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Ivan Nađ, doktor pravnih nauka, docent Nezavisnog Univerziteta Banja Luka na naučnoj oblasti „Krivično pravo i Krivično procesno pravo“, član.


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.
U Sarajevu, 21.05.2021.


44 views

Commentaires


bottom of page