top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - Sanela Kovačević, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije stavlja na uvid javnosti:


KANDIDATKINJA: Sanela Kovačević, MA

ZAPOSLENA: Vijeće naroda Republike Srpske

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”EFEKTIVNOST SISTEMA ZA ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DJELA U BOSNI I HERCEGOVINI NA ADMINISTRATIVNOM PODRUČJU ENTITETA REPUBLIKA SRPSKA”

KOMISIJA:

1. Prof. dr. Muhamed Budimlić, predsjednik;

2. Prof. dr. Eldan Mujanović, član/mentor;

3. Prof. dr. Darko Datzer, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Komisija predlaže da se disertacija vrati na izmjenu i dopunu.


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo - Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 4.9.2023.77 views

Comments


bottom of page