top of page

UVID U IZVJEŠTAJ I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - Ajla Šurković, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ajle Šurković, MA na temu: ”KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE PRANJA NOVCA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU TRŽIŠTA NEKRETNINA” stavlja na uvid javnostiKANDIDATKINJA: Ajla Šurković, MA

ZAPOSLEN: Nezaposlena

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE PRANJA NOVCA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU TRŽIŠTA NEKRETNINA”

KOMISIJA:

1. Dr. Almir Maljević, doktor pravnih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na nastavnim predmetima „Krivično pravo 1”, i „Krivično pravo 2“, predsjednik;

2. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

3. Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Komisija predlaže da se disertacija vrati na dopunu i izmjenu.


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.
U Sarajevu, 23.05.2022.49 views

Comments


bottom of page