top of page

Novo izdanje Fakulteta iz oblasti kompjuterskog kriminalitetaFakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je kao suizdavač, u saradnji sa izdavačkom kućom ART RABIC objavio knjigu „Cybercrime: The International legal and institutional framework and Bosnia and Herzegovina/Borba protiv kompjuterskog kriminala: međunarodni pravni i institucionalni okvir i Bosna i Hercegovina“, čiji je autor dr.sc. Arben Murtezić, u saradnji sa Andreom Dizdarević.


Radi se o dvojezičnom izdanju, čiji izvorni tekst napisan na engleskom jeziku te preveden na naš jezik.

Predgovor je napisao dr. Paul Norman, dekan Institute for Criminal Justice, Univerziteta u Portsmutu, jedne od najuglednijih institucija te vrste u Velikoj Britaniji. Recezenti su profesori našeg fakulteta prof. dr Haris Halilović i prof. dr Eldan Mujanović.


Knjiga, između ostalog, obuhvata analizu tipologije djela, izazova u izgradnji adekvatnog sistemskog odgovora, identificiranje i evaluaciju rada relevantnih međunarodnih i domaćih institucija, te osnovna pitanja digitalne forenzike. Poseban akcenat je na pravnom okviru sa aspekta usklađenosti domaćih propisa i međunarodnih dokumenata. Knjiga je rezultat sveobuhvatnog istraživanja, koje pored primarnog istraživanja sprovedenog u pravosuđu i agencijama za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini obuhvata i bibliografiju od preko 250 naslova.


Smatramo da će zbog aktuelnosti teme, limitiranosti postojeće literature, činjenice da se radi o dvojezičnom izdanju, te naravno sadržaja, ovo izdanje biti interesantno i korisno za istraživače, praktičare i studente, i to ne samo u Bosni i Hercegovini.

250 views

Bình luận


bottom of page