top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE SANDRE KOBAJICA


UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidatkinja Sandra Kobajica, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI”.


U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 14.04.2021. godine u 12:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.


Comments


bottom of page