top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE (mr.sc Amajd Javdan)

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat mr.sc. Amjad Javdan braniti doktorsku disertaciju na temu:

RELIGIJSKI FUNDAMENTALIZAM – IDEOLOGIJA TERORIZMA”.


U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 04.06.2021. godine u 10:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.
U Sarajevu, 31.05.2021.


37 views

Comments


bottom of page