top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE (Turki Eid Albaqami)

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Turki Eid Albaqami, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

Uloga i značaj institucija sigurnosti Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije u prevenciji i sprečavanju nasilnog ekstremizma i terorizma ”.


U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 22.06.2021. godine u 11:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.
U Sarajevu, 07.06.2021.26 views

Comments


bottom of page