top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I PROJEKAT DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA mr.sc. Amjad Javdana

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc Amjada Javdana na temu: ”RELIGIJSKI FUNDAMENTALIZAM – IDEOLOGIJA TERORIZMA” stavlja na uvid javnosti


KANDIDAT: mr. sc. Amjad Javdan

ZAPOSLEN: PERZIJSKO-BOSANSKI KOLEDŽ SA INTERNATOM

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”RELIGIJSKI FUNDAMENTALIZAM – IDEOLOGIJA TERORIZMA”

KOMISIJA:

1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Bakir Alispahić, doktor nauka odbrane i sigurnosti, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnonastavnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član.


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba postdiplomskog studija.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 26.03.2021.

bottom of page