top of page

UVID U RADNU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE I IZVJEŠTAJ KOMISIJE - Marko Đuzel, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Marka Đuzela, MA na temu: ”OPTIMIZACIJA SUSTAVA TRAGANJA I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZRAKOPLOVNE NESREĆE NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE” stavlja na uvid javnostiKANDIDAT: Marko Đuzel, MA

ZAPOSLEN: Zračna luka Mostar

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”OPTIMIZACIJA SUSTAVA TRAGANJA I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZRAKOPLOVNE NESREĆE NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE”

KOMISIJA:

1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije“, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika” i „Sigurnosne studije“, član/mentor;

3. Dr. Admir Hadžikadunić, doktor nauka u oblasti fizičke kulture, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na nastavnim predmetima „Sport“, „Sport 1“, „Sport 2“ i „Sportske vještine“, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.


Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.
U Sarajevu, 11.07.2022.


30 views

Comments


bottom of page