top of page

KONKURS ZA UPIS NA III CIKLUS STUDIJA

Na osnovu člana 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. do 25. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa studija (doktorski

studij) Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije broj: 01-38-622/13 od 06.03.2013. godine, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije broj: 03-02-2854/21 od 11.05.2021. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-8-35/21 od

26.05.2021. godine i Saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27-34-23410-1/21 od 03.06.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, objavljuje


K O N K U R S


za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

u studijskoj 2021/2022. godini u prvom upisnom roku

KONKURS ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA - 2021-2022
.docx
Download DOCX • 21KB
Prijava na konkurs III ciklus - obrazac
.docx
Download DOCX • 71KB


318 views

Comments


bottom of page