top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - EDIN GARAPLIJA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Edin Garaplija, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

DIGITALNI MODEL INTEGRISANOG UPRAVLJANJA RIZICIMA U SISTEMIMA ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE BOSNE I HERCEGOVINE”.


U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 14.03.2022. godine u 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.
U Sarajevu, 07.03.2022.


74 views

Comments


bottom of page