top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - MIRSAD BUZAR

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Mirsad Buzar, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

MIGRANTSKA I IZBJEGLIČKA KRIZA KAO SIGURNOSNI IZAZOV NA ZAPADNOM BALKANU”.


Javna odbrana će se održati dana 10.02.2023. godine u 10:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.U Sarajevu, 03.02.2023.281 views

Commentaires


bottom of page