top of page

Upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. do 25. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij (broj: 79-1/18, 137/19 i 142/21), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorskog studij Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije broj: 01-7-70/22 od 25.5.2022. godine, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije broj: 03-02-2716/23 od 6.6.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-12-26/23 od 22.6.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, objavljuje


K O N K U R S


za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

u studijskoj 2023/2024. godini


I

Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:


  • Kriminalistika 10 kandidata

  • Kriminologija 10 kandidata

  • Sigurnosne studije 10 kandidata


Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje:


  • Doktor kriminalističkih nauka/znanosti

  • Doktor kriminoloških nauka/znanosti

  • Doktor sigurnosnih nauka/znanosti


KONKURS ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA - 2023-2024
.docx
Download DOCX • 22KB
Prijava na konkurs III ciklus - obrazac
.docx
Download DOCX • 71KB

253 views

Comments


bottom of page